Ouderparticipatie

Voor ouders hebben wij op onze school de medezeggenschapsraad (MR), ouderraad en contactoudergroep (COG).

Medezeggenschapsraad

In onze medezeggenschapsraad (MR) zijn de leerlingen, ouders en personeelsleden van onze school vertegenwoordigd. De MR is het officiële inspraakorgaan van onze school. De onderwerpen, die in de MR aan de orde komen zijn vastgelegd in het MR-reglement. Ook de wijze waarop de MR-leden worden gekozen, staat in dit reglement vermeld. Klik hier om dit reglement te downloaden. Wil je meer weten over de MR op onze school dan kun je contact opnemen met het secretariaat van de medezeggenschapsraad, mw. M. Rutgrink.

Data en tijden vergaderingen MR

Dinsdag 27 september 2016
Woensdag 16 november 2016
Dinsdag 20 december 2016
Donderdag 26 januari 2017
Maandag 6 maart 2017
Dinsdag 18 april 2017
Dinsdag 27 juni 2017

Alle vergaderingen beginnen om 19.00 uur.

Méér weten over de medezeggenschapsraad? Klik hier om het laatste jaarverslag te downloaden.

Ouderparticipatie

Ouderparticipatie is vanouds erg belangrijk voor onze school. Iedere vestiging kent een eigen contactoudergroep (COG). Vertegenwoordigers daarvan vormen de ouderraad. De ouderraad zorgt voor de oudervertegenwoordiging in de MR. Ook maakt de school gebruik van digitale ouderpanels als klankbordgroep.

Voor het schooljaar 2015-2016 is met alle ouders uit de vertegenwoordigde lichamen afgesproken dat we de ouderparticipatie vormgeven door contactgroepbijeenkomsten per vestiging en door gemeenschappelijke bijeenkomsten waarin de ouders van de verschillende contactoudergroepen elkaar ontmoeten en met elkaar overleggen.

Hiermee hopen we dat de ouders die in de medezeggenschapsraad meepraten over het schoolbeleid nog beter gevoed worden door de ouders van onze leerlingen.

Contactoudergroepen (COG)

Ouders die bereid zijn om mee te denken over het reilen en zeilen in school kunnen zitting nemen in de contactoudergroep van de vestiging waarin hun zoon/dochter het onderwijs volgt.
“Doen we de goede dingen” en “doen we die dingen goed” zijn de centrale vragen bij deze bijeenkomsten. Mocht u meer te weten willen komen over de COG of over de ouderraad van het Jan Arentsz, dan kunt u zich richten tot de voorzitter en/of secretaris van de groep contactouders:

COG VMBO Alkmaar

Voorzitter van de COG Alkmaar
mw. L. Verhaar
lindawevermail@gmail.com

COG HAVO/VWO Alkmaar

Voorzitter van de COG Alkmaar
dhr. B. Bruins
bgabruins@gmail.com

COG Langedijk

Voorzitter/secretaris van de COG Langedijk
dhr. C. Bood
directiesecretariaat@ja.nl