Ouderparticipatie

Lees hier meer over ouderparticipatie.

Voor ouders hebben wij op onze school de medezeggenschapsraad (MR) en contactoudergroepen (COG).

Medezeggenschapsraad

In onze medezeggenschapsraad (MR) zijn de leerlingen, ouders en personeelsleden van onze school vertegenwoordigd. De MR is het officiële inspraakorgaan van onze school. De onderwerpen die in de MR aan de orde komen, zijn vastgelegd in het MR-reglement. Ook de wijze waarop de MR-leden worden gekozen, staat in dit reglement vermeld. Klik hier om het laatste reglement te downloaden. Wilt u meer weten over de MR op onze school dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de medezeggenschapsraad, mw. M. Siewertsen (msiewertsen@ja.nl).

Data en tijden vergaderingen MR

Woensdag 29 september 2021
Maandag 15 november 2021 (+ raad van toezicht)
Maandag 20 december 2021
Donderdag 3 februari 2022
Dinsdag 15 maart 2022
Maandag 23 mei 2022
Woensdag 6 juli 2022

Alle vergaderingen beginnen om 19.00 uur.

Méér weten over de medezeggenschapsraad? Klik hier om het laatste jaarverslag te downloaden.

Ouderparticipatie

Ouderparticipatie is vanouds erg belangrijk voor onze school. Met alle ouders uit de vertegenwoordigde lichamen is afgesproken dat we de ouderparticipatie vormgeven door contactgroepbijeenkomsten per vestiging en door gemeenschappelijke bijeenkomsten waarin de ouders van de verschillende contactoudergroepen elkaar ontmoeten en met elkaar overleggen. Hiermee hopen we dat de ouders die in de medezeggenschapsraad meepraten over het schoolbeleid nog beter gevoed worden door de ouders van onze leerlingen.
Vertegenwoordigers van elke contactoudergroep(COG) hebben zitting in de MR. Ook maakt de school gebruik van digitale ouderpanels als klankbordgroep.

Contactoudergroepen (COG)

Ouders die bereid zijn om mee te denken over het reilen en zeilen in school kunnen zitting nemen in de contactoudergroep van de vestiging waarin hun zoon/dochter het onderwijs volgt.
“Doen we de goede dingen” en “doen we die dingen goed” zijn de centrale vragen bij deze bijeenkomsten. Mocht u meer te weten willen komen over de COG van het Jan Arentsz, dan kunt u zich richten tot de voorzitter en/of secretaris van de groep contactouders:

COG VMBO Alkmaar

Voorzitter van de COG Alkmaar
Vacature – wordt nog ingevuld.
Wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail naar de vestigingsdirecteur, dhr. J. Heemstra (jheemstra@ja.nl)

COG HAVO/VWO Alkmaar

dhr. D. Boots
ja.coghag@gmail.com

COG Langedijk

Voorzitter/secretaris van de COG Langedijk
Vacature – wordt nog ingevuld.
Wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail naar de vestigingsdirecteur, dhr. C. Bood (directiesecretariaat@ja.nl)