Schoolleiding

Op deze pagina vindt u alle informatie over de schoolleiding.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op afstand. De Raad controleert het schoolbeleid op hoofdlijnen, gericht op de lange termijn en de kwaliteit; zorgt voor de verantwoording van het schoolbeleid, maakt duidelijk wat er wel en niet goed gaat, welke verbeteringen worden nagestreefd; bewaakt de uitgangspunten van de school. De Raad van Toezicht is tevens werkgever van het College van Bestuur.
De voorzitter van de Raad van Toezicht is dhr. P.G. Wemmers.

College van Bestuur

Het College van Bestuur bestuurt de school. Het bestuur is het bevoegd gezag van de school en geeft leiding aan de directie; zorgt voor de goede condities om alle onderwijsprocessen en de bedrijfsvoering goed te laten verlopen; vertegenwoordigt de school naar buiten.
De voorzitter van het College van Bestuur is dhr. K. Hoogvorst MSc MEd.

HOOFD bedrijfsvoering

Het hoofd bedrijfsvoering zorgt voor een goede bedrijfsvoering, is verantwoordelijk voor de financiën, de administratie, het personeelsbeleid en de facilitaire diensten.
Het hoofd bedrijfsvoering is dhr. S.P. Sneep.

Vestigingsdirectie

De vestigingsdirectie geeft leiding aan de vestigingen en aan de bedrijfsvoering. De vestigingsdirecteur is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken op de vestiging; is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs; bevordert het welzijn van leerling en personeelslid; onderhoudt het contact met de ouders.
De vestigingsdirecteur vmbo Alkmaar is dhr. J.W. Heemstra.
De vestigingsdirecteur havo,vwo Alkmaar is dhr. drs. J.A. Brandsma.
De vestigingsdirecteur Langedijk is dhr. C. Bood.

Teamleiders

De teamleiders van Alkmaar zijn:
Mw. S. Schut (a.i.) en Dhr. P. Pruijssers (a.i.) voor vmbo bb/kb en kader/tl
Mw. J. Vleugel voor vmbo tl onderbouw
Mw. E. Beukers voor vmbo tl bovenbouw
Mw. S. Brinkman voor havo en havo/vwo 1,2 en 3
Dhr. W. Verkuil voor havo 4 en 5
Mw. I. Kooijman voor vwo 1 ,2 en 3
Dhr. B. Overgaag voor vwo 4,5 en 6

De teamleiders van Langedijk zijn:
Dhr. M.S. Huijboom voor vakkencluster talen/binasvakken
Dhr. R.P. Rootlieb voor vakkencluster beeldend en maatschappij/lichamelijke opvoeding